Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zawody klubowe WKSS Poznań

27/08/2022 @ 10:00 - 17:00

PLN30

 

 • CEL ZAWODÓW

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w szczególności strzelectwa sportowego, doskonalenie umiejętności strzeleckich, integracja środowiska strzeleckiego, wyłonienie w poszczególnych konkurencjach osób posiadających największe umiejętności w zakresie strzelectwa sportowego.

 

 • KONKURENCJE
 1. Pistolet centralnego zapłonu – 10 popperów na czas

Cel: strącenie wszystkich poperów w jak najkrótszym czasie;

 

Opis konkurencji:

5 strzałów próbnych (nieocenianych) + 2 serie;

odległość do celu – 15 m;

postawa statyczna bez przemieszczania, oburącz;

start z bronią leżącą na stoliku nie załadowaną; magazynek załadowany 15 nabojami

broń krótka każdego typu w kalibrze do 9,65 mm;

wynik ustalany na podstawie serii z krótszym czasem strącenia poperów;

za każdy niestrącony poper do czasu serii dolicza się 10 s.

 

 1. Pistolet małokalibrowy– 20 strzałów

 

Opis konkurencji:

5 strzałów próbnych (nieocenianych) + 20 strzałów właściwych (ocenianych); dwie serie po 10 strzałów

odległość do celu – 25 m;

cel :  tarcza TS2;

czas:5min na serię

postawa stojąca, statyczna bez przemieszczania, oburącz;

broń krótka każdego typu w kalibrze 22 lr;

 

 1. Pistolet centralnego zapłonu– 20 strzałów

 

Opis konkurencji:

5 strzałów próbnych (nieocenianych) + 20 strzałów właściwych (ocenianych); dwie serie po 10 strzałów

odległość do celu – 25 m;

cel :  tarcza TS2;

czas:5min na serię

postawa stojąca, statyczna bez przemieszczania, oburącz;

broń krótka każdego typu centralnego zapłonu

 

 1. Pistolet centralnego zapłonu– 10 strzałów

 

Opis konkurencji:

13 strzałów  ; oceniane 10 najlepszych

odległość do celu – 15 m;

cel :  tarcza TS2;

czas: 90s

start z bronią leżącą na stoliku nie załadowaną;

postawa stojąca, statyczna bez przemieszczania, oburącz;

broń krótka każdego typu ,  centralnego zapłonu 

 

 1. Karabin centralnego zapłonu – 15 strzałów

 

Opis konkurencji:

15 strzałów właściwych (ocenianych);

czas –5 min;

odległość do celu – 100 m;

cel –tarcza TS2

postawa siedząca; broń trzymana w rękach – bez podpór stałych

karabin centralnego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze, 

 

 1. Karabin bocznego zapłonu – 20 strzałów

Opis konkurencji:

20 strzałów do 5.tarcz (tarcza pistolet pneumatyczny) + 1.tarcza  próbna  tarcze ustawione w dwóch rzędach po trzy , prawa dolna tarcza jest próbna

Zawodnik oddaje po dwa strzały do pięciu tarcz ocenianych oraz dowolną ilość strzałów do tarczy próbnej. Ostrzelanie tarczy większą ilością kul (pominięcie tarczy) oznacza zaliczenie tylko dwóch najlepszych trafień  .Oddanie większej ilości strzałów powoduje nie zaliczenie tarczy z większą ilością przestrzelin 

Czas : 5.min.

Odległość :50m

Postawa siedząca ; dozwolony bipod, wałek strzelecki

 

 1. Strzelba 10. Poperów /czas

Opis konkurencji:

Zadaniem jest strącenie celów stalowych 10szt. 

Broń :strzelba gładkolufowa o max kalibrze 12ga ,amunicja śrutowa o wadze max 28gr ,dowolna ilość amunicji

cele ustawione na tyczkach  

Start : postawa stojąca ,broń załadowana zabezpieczona trzymana na biodrze , start na sygnał bipera

Start : postawa stojąca ,broń załadowana zabezpieczona trzymana na biodrze , start na sygnał bipera

Zakończenie konkurencji z niestrąconymi celami : za każdy niestrącony poper do czasu serii dolicza się 10 s

 

 1. Strzelba Gwiazda /czas

Opis konkurencji:

Zadaniem jest strącenie celów stalowych 5 szt. Zamontowanych na pięcioramiennej obrotowej „gwieździe” 

Broń :strzelba gładkolufowa o max kalibrze 12ga ,amunicja śrutowa o wadze max 28gr ,dowolna ilość amunicji

Start : postawa stojąca ,broń załadowana zabezpieczona trzymana na biodrze , start na sygnał bipera

Start : postawa stojąca ,broń załadowana zabezpieczona trzymana na biodrze , start na sygnał bipera

Zakończenie konkurencji z niestrąconymi celami : za każdy niestrącony poper do czasu serii dolicza się 10 s

 

 • OPŁATA STARTOWA

30,00 złotych opłata wpisowa na zawody –płatna na konto klubu do 20 sierpnia, 50 zł w dniu zawodów w Biurze Zawodów 

za jedną konkurencję; 30,00 złotych za jedną konkurencję 

 

 • TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbęda się w Nowolipsku  w dniu 27 sierpnia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 14.00.

 

 • ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Poznaniu (60-462), pod adresem ul. Cieszkowskiego 74.

 

 • UCZESTNICTWO

 

Warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach jest posiadanie aktualnej licencji PZSS , przestrzeganie obowiązujących zaleceń i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałania zachorowaniom na COVID-19.

 

Dyskwalifikacja zawodnika w żadnym przypadku nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty startowej ani żadnych innych kosztów.

 

 • ZGŁOSZENIA

         

Rejestracja zawodników w dniu zawodów 

Poprzez formularz zgłoszeniowy wysłany do zawodników WKSS oraz dostępny na stronie WKSS

 

 • KLASYFIKACJA

Indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji.

 

W przypadku równej ilości punktów w danej konkurencji o wyniku decyduje ilość 10 wewnętrznych. W sytuacji, gdy ilość 10 wewnętrznych nie umożliwia rozstrzygnięcia wyniku, decyduje kolejno ilość 10 zewnętrznych, 9, 8, 7, 6 itd. W sytuacji, gdy rozstrzygnięcie wyniku nie jest możliwe na podstawie zasad, o których mowa w zdaniu 1 i 2, organizatorzy zastrzegają prawo rozstrzygnięcia wyniku na podstawie innych, przyjętych według uznania, stosownych do okoliczności i podanych do wiadomości zawodników kryteriów.

 

W przypadku konkurencji „na czas” podstawą rozstrzygnięcia wyniku jest uzyskany czas (im krótszy czas, tym wyższe miejsce).

 

 • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przez cały czas pobytu zawodnika na strzelnicy jego broń musi pozostawać rozładowana (wszystkie magazynki muszą być wyjęte) i przechowywana futerale itp. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ STOSOWANIA FLAG BEZPIECZEŃSTWA

Załadowanie broni dopuszczalne jest tylko i wyłącznie na wyraźne zezwolenie osoby funkcyjnej wydane w związku ze startem zawodnika w wybranej konkurencji.

Przez cały okres pobytu zawodnika na strzelnicy zabrania się jakiegokolwiek operowania bronią bez względu na cel tego operowania, z wyjątkiem przygotowywania się zawodnika do startu w wyznaczonej „strefie bezpieczeństwa”, w której dopuszcza się operowanie bronią pod warunkiem jej rozładowania oraz z wyjątkiem oddawania przez zawodnika strzałów na torze strzeleckim w ramach wybranej konkurencji.

Zabrania się wnoszenia do „strefy bezpieczeństwa” jakiejkolwiek amunicji (w tym amunicji ćwiczebnej, atrap nabojów oraz wystrzelonych łusek), w szczególności zabrania się wnoszenia załadowanych magazynków.

Amunicję należy pozostawić odpowiednio zabezpieczoną poza strefą bezpieczeństwa, w wyznaczonym bądź wskazanym przez organizatorów miejscu.

Poza „strefą bezpieczeństwa” dopuszczalne jest dowolne operowanie amunicją oraz narzędziami do jej przenoszenia.

Jednoczesne operowanie bronią i amunicją dopuszczalne jest tylko i wyłącznie na stanowisku strzeleckim i tylko i wyłącznie na wyraźne zezwolenie osoby funkcyjnej i pod jej bezpośrednim nadzorem.

Zabrania się trzymania palca „strzelającego” w kabłąku spustowym, z wyjątkiem momentu celowania i oddawania strzału na torze strzeleckim.

Bezwzględnie zabrania się kierowania wylotu lufy w inną stronę niż w stronę głównego kulochwytu osi strzeleckiej.

Zabrania się odkładania załadowanej i niezabezpieczonej broni, a także wychodzenia przed linię ognia bez wyraźnego zezwolenia osoby funkcyjnej.

Naruszenie regulaminu zawodów, w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa, skutkuje natychmiastową i nieodwołalną dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.

Natychmiastową dyskwalifikacją z całych zawodów skutkuje także przypadkowe oraz umyślne upuszczenie załadowanej broni.

Podczas strzelania zalecane jest używanie okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.

 • PRZEBIEG KONKURENCJI

Po komendzie „ŁADUJ” zawodnik ładuje broń lub magazynek

Po komendzie „START” zawodnik przeładowuje broń i oddaje strzały próbne lub właściwe.

Po oddaniu strzałów próbnych (o ile zostały przewidziane) zawodnik rozładowuje broń, pozostawiając otwarty zamek i okazuje komorę broni i magazynek do wglądu osoby funkcyjnej.

Po komendzie „DO TARCZ” zawodnik w obecności osoby funkcyjnej może podejść do tarczy, w celu sprawdzenia wyników.

Po komendzie „STOP” zawodnik przerywa strzelanie ,oczekuje na dalsze polecenia

  Po komendzie „ROZŁADUJ” zawodnik rozładowuje broń i przedstawia do kontroli 

Po komendzie „PRZEJRZAŁEM BROŃ” lub „SPRAWDZIŁEM” zawodnik może schować broń do futerału

Po zakończeniu strzelania zawodnik w obecności osoby funkcyjnej podpisuje swoją tarczę i przekazuje do biura obliczeń. Drugą i kolejne tarcze zawodnik może otrzymać wyłącznie po podpisaniu poprzedniej tarczy i przekazaniu jej do biura obliczeń.

 

 • SPRZĘT

W trakcie zawodów zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie z broni zarejestrowanej. Dozwolone jest korzystanie z broni sportowej, szkoleniowej, kolekcjonerskiej oraz myśliwskiej.

Osoby funkcyjne są uprawnione do podejmowania wszelkich czynności mających na celu sprawdzenie, czy broń zawodników spełnia wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz czy nie stanowi zagrożenia dla jej użytkownika lub dla innych osób znajdujących się na terenie strzelnicy.

Posługiwanie się bronią niespełniającą wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz broń stwarzająca jakiekolwiek zagrożenie zdrowia lub życia, stanowi podstawę do dyskwalifikacji zawodnika z całości zawodów.

 

 • POMIAR CZASU

Konkurencje mogą odbywać się z pomiarem czasu.

Przystępując do danej konkurencji, Zawodnik ma obowiązek posiadać pełną wiedzę w zakresie obowiązujących w tej konkurencji zasad i procedur.

Brak znajomości zasad lub procedur związanych z udziałem w danej konkurencji stanowi podstawę do dyskwalifikacji zawodnika w tej konkurencji.

 

 • NAGRODY

Dyplomy za miejsca od 1 do 3.

 

 • INNE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Wyłączne prawo interpretacji przepisów w zakresie strzelectwa sportowego przysługuje sędziemu głównemu.

 

Zawodnik może złożyć protest w zakresie wydanej wobec niego decyzji w nieprzekraczalnym terminie 10 minut od momentu zakończenia konkurencji, w trakcie której wydano wobec tego zawodnika decyzję objętą protestem.

 

Wniesienie protestu podlega opłacie w wysokości 100 zł. Pozytywne rozpatrzenie protestu uprawnia zawodnika do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

 

Regulamin zawodów 27.08.2022

Komunikat zawodów 27.08.2022

Szczegóły

Data:
27/08/2022
Godzina:
10:00 - 17:00
Koszt:
PLN30
Kategoria Wydarzenie:

Organizator

WKSS
Adres e-mail:
biuro@wkss.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce wydarzenia

Nowolipsk
Nowolipsk 59
Nowolipsk, wielkopolskie 63-313 Poland
+ Google Map